تشخیص و درمان

بروسلوز (سقط جنين واگير)

بروسلوز (سقط جنين واگير)

عامل بيماری بروسلوز در گـاوان  يـک بـاکتری بنـام بروسلا آبورتوس  و در گوسفند  باکتری بنـام بروسـلا  ملـی تنيس مي باشد.

آلودگی در هر سـنی مـی توانـد اتفـاق بيفتـد ولـی حساسيت دامها در سن بلوغ جنسی افزايش می يابد. بروسلا آبورتوس به رحم آبستن، پـستان،  بيـضه و غـذد جنـسی و غدههای لنفاوی تمايل دارد.

در ماده گاوان بالغ غير آبستن، ميکروب در پـستان جايگزين می شود و پس از آبستنی، رحم و جفت را آلـوده

میکند.

در گوساله ها به علت عدم بلوغ جنسی در اکثر موارد بروسلا پس از مدت کوتاهی بدن را ترک می کند ولی عفونت در گاوان بالغ دوام دارد.

طرز انتقال:

منشا اصلی عفونت، ترشحات رحمی و اندمهای جنين سقط شده است آه دو هفته پس از سقط جنـين دفـع بـاکتری از مهبل کم  و سپس قطع میشود ولی ناقل باقی میمانند.

راه ديگر دفع باکتری از طريق شير مي باشد کـه در  اواخر دوره شيرواری دفع ميکروب بيشتر است.

مهمترين راه دخول ميکروب به بدن، دستگاه گوارشـی  است اما ميکروب می تواند از راه مخاطات بويژه مخاط چشم و خراش پوست و حتی پوست سالم، وارد بدن شود.

دم ماده گاو که به ترشحات رحمی آلوده باشـد، اگـر به چشم يا پوست گاوهای سالم تماس يابـد، باعـث سـرايت بيماری می شود. همچنين اين بيماری مـی توانـد از طريـق ماشينهای شيردوشی و از راه اسـپرم و جفـت گيـری نيـز منتقل شود.

علائم بيماری:

سقط جنين از ماه پنجم به بعد، نـشانه اصـلی ايـن بيماری است . سپس تاخير در باروری و گـاهی نـازائی و

تورم رحم که از عوارض عادی سقط است.

جفت خيزدار است و کوريون ضخيم و حاوی لکه های چرم مانند است و در کوتيلودوا آثار نکروز ديده میشود.

پيشگيری :

اصول پيشگيری از بيماری بروسـلوز عبـارت اسـت از شناسايی دامهای آلوده و خـارج سـاختن آن از گلـه و

ايجاد مقاومت در دامها بوسيله واکسيناسيون.

معموًلا تلي سهها را در سن ٣ تا ٨ ماهگی مايه کـوبی میکنند ولی گوسالههای نر را واکسن نمیزنند.

بيماری بروسلوز شديدًا زئونوز می باشد و انسان با مصرف شير آلوده يا در اثر تماس با حيوانات عفـونی در

هنگام زايمان آلوده میشوند.

علائم آن در انسان عبارت است از تب متناوب، عـرق  کردن شبانه و دردهای مفصلی.

تشخيص بيماری بروسلوز:

تشخيص بيماری از طريق آزمايش خـون بـرروی گـاوان

ماده و جنين سـقط شـده آست  و آزمـايش حلقـه (Ring test) برروی مخلوط شير گاوداری (حداقل به تعداد ١٢ تست حلقه

در سال است .

Ring test: يک ميلی ليتر شير چربی نگرفته را در لوله باريکي ريخته و يک قطره پادگن رنگـی (بروسـلای کـشته

همراه با رنگ هماتوکسيلين ) بـه آن مـی افزاينـد و خـوب مخلوط می کنند و پـس از يـک سـاعت در گرمـای ٣٧ درجـه سانتیگراد قرار میدهند.

در صورتيکه پـادتن در شـير وجـود داشـته باشـد، باکتریهای رنگين را جمع می کند و همراه چ ربی شير به سطح

میآيد و حلق رنگينی در سطح ايجاد می شود. اين آزمايش را با مخلوط شير گاواداری انجام مـی دهنـد و  در صـورت آلوده بودن، به آزمايش انفردای گاوان میپردازند.

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *