پرورش, تشخیص و درمان

مدیریت اسهال در کره اسب ها

مدیریت اسهال در کره اسب ها

مدیریت اسهال کره اسب

اسهال مشکل شایع در کره اسبهاست و اغلب آنها، اسهال را پیش از 6 ماهگی تجربه میکنند. در موارد دیگر اسهال شدید، و همراه با علائم بالینی سپسیس و شوک سپتیک بوده که نیاز به درمانهای پزشکی جدی دارد. شایعترین علل اسهال غیرعفونی در کره اسبها شامل اسهال فحلی، فاکتورهای تغذیهی یا عوامل مرتبط با جیره است. شایعترین علل ایجاد اسهال عفونی در کره اسبها شامل روتاویروس، سالمونلا، سویه های کلستریدیوم پرفرینجنس نوع A وC  راج ترند و کلستریدیوم دیفیسیل هستند. مواردی که کمتر در ایجاد اسهال عفونی نقش دارند شامل کرونا ویروس، کریپتوسپوریدیوم پاروم، دیگر باکتریهای بیهوازی و استرانگیلوئید وستری هستند. عفونت اشرشیا کلایدلیل اصلی سپتی سمی نوزادان و ایجاد اسهال در کره اسبها ذکر شده است. به هر حال ،تشخیص ای کلای انتروتوکسیژنیک در کره اسبها مشکل است ،زیرا بعنوان فلور نرمال در نظر گرفته میشود. نقش دقیق ای کلای در ایجاد اسهال کره اسبها مشخص نشده است. علاوه بر عوامل بیماریزایی که تا بحال شناسایی شده اند، عفونت با لاوسون داخل سلولییا انگل ها سبب اسهال در کره اسبهای بزرگتر یا از شیر گرفته میشوند. عفونت رودوکوکوس اکویی نیز میتواند سبب اسهال در کره اسب-های بزرگتر شود اما نادر است. این مقاله مدیریت شایعترین علل اسهال در کره اسب را بررسی کرده است از نوزادی تا از شیرگیری .همچنین آزمایشهای تشخیصی پاتوزنهای شایعی که اسهال در کره اسب را ایجاد میکنند، مورد بحث قرار گرفته است. زیرا تشخیص نقش مهمی در انتخاب درمان صحیح و جلوگیری از شیوع بیماری دارد.

مدیریت اولیه

مدیریت اولیه اسهال کره اسب باید بر پایه علائم بیماری ،سابقه و معاینه فیزیکی باشد. علائم در کره اسب نقش مهمی برای تشخیص بیماری دارد. برای مثال اسهال فحلی شایعترین دلیل ایجاد اسهال در کره اسبهای 5تا 10 روزه است.

در عین حال، در کره اسبهای کوچکتر از 7 روزه خطر ابتلا به عفونتهای سالمونلایی ،روتاویروس یا کلستریدیایی زیاد است. سابقه اسهال در کره اسبهای دیگر در مزرعه، شدیدا دلالت بر عفونی یا مسری بودن پاتوژنها دارد. شروع همزمان اسهال با مصرف آنتی بیوتیک، حاکی از عفونت کلسیتریدیوم دیفیسیل است. کلستریدیوم دیفیسیل با مصرف آنتیبیوتیک مرتبط است، همچنین میتواند اولین عامل بیماریزا در کره اسبها باشد

. سابقه استفاده از یک جیره کرم زدایی شده نامناسب در کره اسبهای بزرگتر یا از شیرگرفته شده، میتواند دلیلی بر عامل انگلی در ایجاد اسهال باشد.

انجام معاینه فیزیکی برای ارزیابی شرایط کره اسب و تعیین درمان مناسب مهم است. برای مثال در یک کره اسب 7 روزه سر حال، هوشیار و تحت نظر که تب ندارد و مدفوعی همانند اسهال فحلی دارد به کمترین درمان نیاز است. در مقابل ،کره اسبی ضعیف، بی حال و به حالت خوابیده با اسهال شل و آبکی نیاز به درمان جدی دارد. برای حداقل اطلاعات، نمونه خون برای شمارش سلولهای خونی ،آنالیز سرم و غلظت فیبرینوژن نیاز است. همچنین تستهای تشخیصی دیگر شامل نمونهگیری مدفوع برای ارزیابی پاتوژنهای خاص و انتقال غیرفعال در نوزادان غلظت ایمنوگلوبولین G، کشت خون هوازی و بی هوازی و آزمایش گاز خون سرخرگی انجام میشود .

مشخصات اسهال کره اسب برای تشخیص ضروری است .کره اسبهای نوزاد تحت مراقبت مادرهایشان، مدفوعی شبیه مدفوع سگ داشته و معمولا دفعات دفع مدفوع یک یا دو بار در روز است. اسهال خونی از علاائم اصلی انتروکولیت کلستریدیایی است. در مقابل اسهال ناشی از دیگر عوامل بیماری زا، اسهال کلستریدیایی معمولا با نقص انتقال غیرفعال مرتبط نیست. افزایش خطر ابتلا به باکتریمی در کره اسبهای تازه بدنیا آمده با عفونت سالمونلایی وجود دارد .بنابراین سالمونلا باید در لیستهای تشخیصی برای نوزادان مبتلا به اسهال و التهاب مفصل بسیار مورد توجه باشد. در بسیاری موارد اسهال ناشی از سالمونلا ،روتاویروس یا عفونت کلستریدیایی از نظر بالینی غیرقابل تشخیص هستند و هر سه احتمال باید در نظر گرفته شود. عفونت لاکتوباسیلوس اینتراسلولاریس در لیستهای تشخیصی برای کره اسبهای 4 تا 7 ماهه با کمبود وزن، ادم، کاهش پروتئن و کاهش آلبومین نیز زیاد است. سونوگرافی خصوصا در کره اسبهای مبتلا به دل درد برای ارزیابی تحرک رودهها، تشخیص اتساع روده کوچک و اندازهگیری ضخامت دیواره به کار میرود. سونوگرافی از کره اسبهای مبتلا به انتروکولیت کلستریدیایی ممکن است حلقههای پر ازمایع و گاز را در روده کوچک و بزرگ نشان دهد .به صورت مقطعی، ضخامت روده مشخص شده 6 تا 12 میلیمتر، ژژونوم طبیعی 3 میلیمتر که اغلب در کره اسبهای آلوده به لاکتوباسیلوس اینترا سلولاریس اندازهگیری میشود .با اینکه به طور شایع دیده نمیشود، کره اسبهای مبتلا به سندرم ناسازگاری، با انسفالوپاتی نوزادی ممکن است انتروکولیت نکروز دهنده و ضایعات روده ای به صورت قطعهای همراه با اسهال نشان دهند .

تستهای تشخیصی برای پاتوژنهای شایع

تستهای تشخیصی در مدیریت اسهال کره اسبها مفید است زیرا برخی پاتوژنها نیاز به درمان ویژه دارند جدول. تستهای تشخیصی برای سالمونلا  شامل کشت مدفوع  ،  نمونه مدفوع و یا  PCR مدفوع می-باشد. نمونه پی در پی تست مدفوع که از نظر سالمونلا منفی تشخیص داده شوند، میتواند معیار قطعی برای رد کردن سالمونلا باشد .PCR برای تشخیص سالمونلا نسبت به کشت مدفوع، حساستر و زمان کمتری احتیاج دارد و تنها یک نمونه مدفوع کافی است. به هر حال تکنیک PCR محدودیتهایی مانند نتایج اشتباه مثبت و ناتوانی برای تشخیص ارگانیسمهای زنده و غیر زنده دارد. کشت باکتریایی و آزمایش حساسیت به سالمونلا ،دامپزشکان را قادر به انتخاب مناسبترین درمان آنتی میکروبی میکنند .

تست تشخیصی برای انتروکولیت کلستریدیایی شامل کشت مدفوع و آنالیز سموم است. آنالیز سموم مهمتر است زیرا سویههای غیر سمی کلستریدیوم دیفیسیل و کلستریدیوم پرفرینجنس وجود دارد و اغلب در رشد سویههای غیرهوازی کلستریدیوم در محیط کشت مشکل ایجاد میکند. آنالیز سموم کلستریدیوم دیفیسیل سموم نوع A و B میتواند با استفاده از روشهای ایمنی سنجی تجاری ELISA و PCR انجام شود .تشخیص کلستریدیوم پرفرینجنس سختتر است. بحث دقیقی وجود دارد که سموم سبب بیماری و کلستریدیوم پرفرینجنس به بعنوان فلور نرمال در اسب در نظر گرفته میشود. کلستریدیوم  پرفرینجنس نوع C به ندرت در مدفوع اسب و کره اسب سالم یافت میشود و در سبب اسهال شدیدتری نسبت به نوع A میشود  روش تجاری ELISA برای تشخیص انتروتوکسین کلستریدیوم پرفرینجنس به کار میرود، اما اهمیت این سم ناشناخته است  کشت غیرهوازی کلستریدیوم پرفرینجنس توصیه شده است. باکتریهای جدا شده برای تشخیص توالی ژن سموم توسط PCR، آنالیز میشوند.

تشخیص روتاویروس را میتوان با سنجش تجاری آگلاتیناسیون لاتکس و ELISA یا میکروسکوپالکترونی انجام داد. میکروسکوپ الکترونی پاتوژنهای ویروسی رایج کمتری مثل کرونا ویروس را میتواندشناسایی کند. تستهای تشخیصی بیشتری برای لاکتوباسیلوس اینتراسلولاریس شامل سرولوژی و PCR مدفوع است، اما نتایج منفی کاذب ممکن است گزارش شود. عفونتهای انگلی که سبب اسهال در کره اسبهایبزرگتر از 3 ماه میشوند معمولا شامل سیاستومها  استرونگلهای کوچک هستند. تشخیص اسهال ناشی از استرونگلهای کوچک مشکل است زیرا در نتیجه عفونتهایprepatent  یا Hypobiotic ، تعداد تخمهای مدفوع کم بوده یا وجود ندارد.

درمان های اختصاصی

در کره اسبهای تازه بدنیا آمده یا کوچکتر از 6 ماه که مبتلا به اسهال همراه با علائم سپسیس هستند برای مثال افسردگی، کاهش مصرف شیر، تب، کاهش دمای بدن، به دلیل خطر عبور باکتری از موانع دستگاه گوارش و ایجاد باکتریمی ، نیاز به آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف است. تزریق وریدی آنتیبیوتیکها معمولا در کره اسبهای تازه بدنیا آمده ضروری است زیرا توده عضلانیشان کوچک است و زمان زیادی طول میکشد تا آنتی بیوتیک عمل کند. معمولا آنتی بیوتیکهایی مثل آمینوگلیکوزیدها مثل آمیکاسین و پنی سیلین جدول 2 استفاده میشوند. جنتامایسیسن آمینوگلیکوزید در کره اسبها، خصوصا کره اسبهایی که به شدت بیمارند ،به دلیل اینکه خطر ابتلا به سمیت کلیوی دارند توصیه نمیشوند. سفالوسپورین17های  نسل سوم مثل سفتیوفور سدیم18 یک جایگزین هستند. دوزهای بالای سفتیوفور سدیم برای کره اسبهای تازه بدنیا آمده توسط دامپزشکان توصیه شده است  جدول 2. کره اسبها بیشتر در معرض خطر ابتلای باکتریمی و سپسیس ناشی از سالمونلا هستند، بنابراین آنتی بیوتیکهای موثر در برابر سالمونلا معمولا آمینوگلیکوزیدها یا نسل سوم سفالوسپورسن توصیه می شوند .

مترونیدازول برای درمان کولیتهای کلستریدیایی استفاده میشود 1 و2. گزارشهایی از مقاومت مترونیدازولی از کلستریدیوم دیفیسیل جدا شده از کره اسبها در برخی مناطق جغرافیایی اعلام شده است 6. وانکومایسین آنتی بیوتیکی است که برای درمان انسان آلوده به کلستریدیوم دیفیسیل استفاده میشود. با این حال به دلیل نگرانی از افزایش مقاومت به وانکومایسین ،به ویژه در میان باکتریهایی که به چند دارو مقاوم اند ، باید با دقت بسیاری در حیوانات بیمار استفاده شوند 1 و6. سایر درمانهای گزارش شده برای انتروکولیتکلستریدیایی شامل مصرف آف لیبل19 داروهای ضدکلستریدیوم پرفرینجنس C وD تجویز خوراکی و تزریقیاست 2، گرچه اثر آن در کره اسب ناشناخته  است. توصیه شده که ضدسموم  بسیار آهسته داده شود و در سالین یا رینگر لاکتات رقیق شود. پیش درمانی با  دیفن هیدرامین توسط برخی دامپزشکان توصیه شده است.

گزینه های ضدمیکروبی برای درمان لاکتوباسیلوس اینتراسلولاریس شامل اکسی تتراسایکلین، داکسی سیکلین، ماکرولیدها اریترومایسین، ازیترومایسین و کلاریترومایسینبا یا بدون ریفامین  و کلرامفنیکل توصیه میشود 7. من اکسی تتراسایکلین یا داکسی سیکلین را به دلیل هزینه کم یا کاهش خطر ابتلا به اسهال در مقایسه با ماکرولیدها خصوصا اریترومایسین و به دلیل نگرانی از سلامتی انسان در ارتباط با کلرامفنیکل، ترجیح میدهم 7. عفونت کم و مشکوک با یک حشره کش فربندازول برای 5 روز میتواند درمان شود.

Moxidectin لاروکشی که ممکن است علیه استرانگلها استفاده شود در کره اسبهای کوچکتر از 4 ماه توصیه نشده است .

مایع درمانی

در موارد خفیف اسهال، آب بدن نرمال کره اسبها ممکن است با مراقبت یا تجویز مایعات خوراکی حفظ شود .کره اسبهایی که قادر به حفظ آب بدن بدون مراقبت نبودند به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. کره اسب-های تازه بدنیا آمده بیشتر از کره اسبهای قدیمیتر نیاز به مایع درمانی داخل وریدی داشتند. ارزیابی کاهش وزن در کره اسبهای تازه بدنیا آمده نسبت به اسبهای بزرگتر مشکلتر است، علائم بالینی شامل خشکی، رنگ و رو رفتگی غشاهای مخاطی دهان ،افزایش ضربان قلب20، زمان طولانیتر  پر شدن مویرگ بیشتر از 2 ثانیه ،چشمهای گود رفته، نبض ضعیف و کاهش تولید ادرار میباشد. ارزیابی دهیدراته شدن بدن، با کشیدن پوست و مدت زمان برگشت به حالت طبیعی، به دلیل حجم کم سلولهای پوست21 در کره اسبها، مشکل است. ارزیابی بیشتر هیدراتاسیون میتواند بر اساس وزن روزانه بدن کاهش وزن و یا عدم افزایش وزن که ممکن است کاهش وزن را نشان دهد و داده های آزمایشگاهی حجم سلول، پروتین کل، آلبومین و سرم، غلظت کراتینین و وزن مخصوص ادرار باشد. تکیه بر پروتین تام سرم، به علت اثر انتقال غیرفعال، از دست دادن پروتئین دستگاه گوارش و یا افزایش غلظت گلوبولین و غلظت فیبرینوژن به سبب التهاب یا عفونت به تنهایی میتواند گمرهکننده باشد. غلظت کراتینین سرم معمولا به دلیل کاهش جثه، نارسایی کلیوی ،یا در کره اسب تازه به دنیا آمدهاز مادیان مبتلا به نارسایی جفت میتواند افزایش یابد. اگر عملکرد کلیه طبیعی است، وزن مخصوص ادرار می-تواند مفید باشد. کره اسبهای تازه بدنیا آمده به دلیل محتوای بالای آب در شیر مصرفی شان، معمولا ادراررقیق دارند  برای مثال 001/1 تا 002/1. وزن مخصوص ادرار بیشتر از 02/1 نشان دهنده این است که کمبود آب برطرف نشده است. بستری و درمان با مایع درمانی درون رگی برای کره اسبهای مبتلا به اسهال وخیم توصیه میشود.

بحث مفصل در مورد مایعات درون رگی و درمان اختلالات الکترولیت در کره اسب فراتر از محدوده این مقاله است، اما چند مقاله در این ارتباط وجود دارد 1 و8. مایعات کریستالوئید مناسب، برای هیدراتاسیون نرمال و مجدد شامل محلول Plasma-Lyte 148 Baxter International ،Ringer یا Normosol-R Abbott Laboratories میباشد .برای تصحیح کاهش حجم بدن در کره اسبهای تازه بدنیا آمده ،تزریق بولوس مایع داخل وریدی 10 تا 20 میلی لیتر در در کیلوگرم 500 تا 1000 میلی لیتر برای یک کره اسب 50 کیلوگرمی به آرامی بیشتر از 20 تا 30 دقیقه  توصیه شده است. ارزیابی مجدد دقیق هیدراتاسیون علائم بالینی برای مثال کیفیت نبض، درجه حرارت اندام تحتانی پس از تجویز هر بولوس توصیه میشود .

اغلب کره اسبهای بی حال  مبتلا به اسهال ،بیهوش و یا خوابیده به نظر میرسند. به هر حال، پس از تجویز چند لیتر مایع درون رگی، کره اسبها میتوانند روی استخوان جناغ استرنوم استراحت کنند و یا بنشینند و سرحال و هوشیار شوند. تزریق مایعات داخل وریدی برای حفظ و جایگزینی کمبودها ادامه مییابد.

نرخ مایع نگهداری برای نوزادان کمتر از 60 روز حدود 80 تا 120 میلی گرم در کیلوگرم به ازای هر روز است حدود 4 تا 5 لیتر برای یک کره اسب 50 کیلوگرمی. این نرخ حدود 60 میلیگرم در هر کیلوگرم به ازای هر روز و برای کره اسبهای بزرگتر از 60 روز کاهش مییابد. تخمین از بین رفتن مایعات در کره اسبهای مبتلا به اسهال مشکل است و با دفعات، مقدار و قوام مدفوع برآورد میشود. اگر خسارات قابل ملاحظه است، مایعات اغلب در دو تا سه بار برای حفظ هیدراتاسیون استفاده میشوند. در بسیاری از موارد به دلیل اینکه کره اسبها در جایگاه مادیان هستند، مایعات مانند بولوس داده میشوند و باید در کره اسب سرپایی که سپتیک نیست امتحان شود. اگر کره اسب به شدت بیمار است و یا خوابیده ،برای تزریق نرخ ثابتی از مایعات باید از مادیان جدا شود. محدودیت شیر در کره اسبهای مبتلا به انتریت کلستریدیای شدید، کولیک، اتساع شکم و انسداد روده در نظر گرفته شود 1. اگر مصرف شیر قطع یا محدود شد ،تجویز تزریق کلی یا جزئی ضروری است 1. اختلالات اسید و باز در کره اسبهای مبتلا به اسهال شدید بسیار شایع است. بنابراین، تستهای آزمایشگاهی مکررکاهش سلولهای خونی، مشخصات شیمی سرم، آنالیز گاز خون سرخرگی برای تسهیل درمان مناسب لازماست همچنین درمان اضافی، مثل بی کربنات سدیم در مواقع ضروری نیز نیاز است.

پلاسما و کلوئید ها

پلاسما 1 تا 2 لیتر در کره اسب 50 کیلویی و کلوئید مصنوعی برای مثال hetastarch در کره اسبهایی با کاهش پروتین کمتر از 4 گرم در دسی لیتر و کاهش آلبومین کمتز از 2 گرم در دسی لیتر برای افزایش فشار انکوتیک و حفظ حجم گردش خون مفیدند. دمای بدن، نبض و تنفس کره اسب، باید در زمان انتقال پلاسما تحت نظر باشند، و برای شوکهای آنافیلاکتیکی احتمالی باید به آرامی انجام شود. پلاسما داراری مزایای دیگری از جمله تامین آنتی بادی نشان داده شده در نوزادان با نارسایی در انتقال غیر فعال، فاکتورهای انعقادی، آنتی ترومبین و دیگر پروتئینها میباشد. پلاسمای خوراکی و یا تزریقی و پلاسما با ایمنی زایی بالا که از اسبهای واکسینه شده در برابر کلستریدیا و سالمونلا گرفته شده است، ممکن است در درمان سپسیس و اندوتوکسمیا موثر باشد 1.

داروهای ضد التهابی و ضد اندوتوکسیک

استفاده محتاطانه از داروهای ضد التهاب استروئیدی مثل فلونیکسین مکلومین، اثر مسکن داشته و سبب کاهش التهاب، تب و اثرات اندوتوکسین می شود. با این حال در کره اسبهای کوچکتر از 1 ماه به دلیل احتمال سمیت کلیوی توصیه نمیشود. استفاده از داروهای ضد التهاب استروئیدی بی خطر نیست، چرا که مخاط پرفیوژن دستگاه گوارش و درمان اپی تلیال کاهش می یابد 1. بنابراین از استفاده این داروها باید اجتناب یا از دوز کم 0225 یا 025 میلی گرم در کیلوگرم در 8 -12 ساعت استفاده شود 1. پلی میکسین B، در اسبهای بزرگتر برای درمان اندوتوکسمیا استفاده میشود، و معمولا در نوزادان به دلیل نگرانی از سمیت کلیوی استفاده نمیشود.

جاذبها و محافظهای روده

محافظهای رایج دستگاه گوارش شامل بیسموت ساب سالیسیلات و محصولات کائولین/ پکتین هستند

بیسموت برای محافظ موکوس استفاده میشود، و ساب سالیسیسلات تا حدودی فعالیت ضدپروستاگلاندین دارد .

کائولین/ پکتین در درجه اول به عنوان عوامل اتصال مخاطی عمل میکند .تجویز متناوب این داروها با سایر داروهای خوراکی برای جلوگیری از اتصال غیر اختصاصی و کاهش زیست فراهمی بهترین است 1. دی تریاوکتا هدرال اسمکتیت  یک خاک رس هیدراته کننده طبیعی و متشکل از ورقهای آلومنیوم و منیزیم است و بهصورت تجاری در دسترس بوده و برای کولیتهای عفونی در انسان و حیوانات دیگر موثر است. نتایج دو پژوهش اخیر ثابت کردند که دی تری اکتاهدرال اسمکتیت به اگزوتوکسینهای کلستریدیوم دیفیسیل سموم A و B و کلستریدیوم پرفرینجنس سموم آلفا، بتا و بتا 2 و انتروتوکسین ها متصل شده و سبب از بین رفتن آنها در کره اسب میشود 9 و 10. حداقل تا 6 ساعت پس از مصرف آغوز با کیفیت خوب در کره اسبهای کوچکتر از 24 ساعت از تجویز دی تری اکتاهدرال اسمکتیت خودداری شود، زیرا احتمال تداخل با جذب آغوز را دارد

 1. 10. کره اسبهای مبتلا به روتا ویروس و انتروکولیتهای کلستریدیال به علت از دست دادن سلولهای پوششی میکروویلیهای روده کوچک میتواند کمبود ثانویه لاکتاز را توسعه دهد 1. بنابراین استفاده از آنزیم لاکتاز ممکن است در این بیماران مفید باشد.

استفااده روتین از داروهای پیشگیری کننده زخم معده در کره اسب بحث برانگیز است. به هر حال در کره اسبهای مبتلا به اسهال شدید، استفاده از داروهای درمان کننده زخم معده متداول است. امپرازول یک داروی بسیار موثر زخم معده است که به طور گسترده در کره اسبها استفاده میشود. با این حال برای کره اسبهای کوچکتر از 4 هفته توصیه نشده است. از سوکرالفیت برای درمان زخم معده و دیگر زخم های دستگاه گوارش به این دلیل که به زخم متصل میشود و تولید پروستاگلاندین موضعی  و جریان خون موضعی افزایش میدهد، استفاده میشود. طبق گفته برخی محققان، سوکرالفیت سبب بهبود قوام مدفوع شده و اگر پس از درمان اسهال داده شود سبب یبوست شود .

پروبیوتیک ها

استفاده از پروبیوتیکها برای درمان کولیت در اسب رایج است. تا همین اواخر، استفاده از پروبیوتیکهای تجاری با مطالعات بالینی در زمینه درمان اسب پشتیبانی نمیشد. ساکارومایسس بولاردی یک مخمر غیر بیماریزا است و برای پیشگیری و درمان کولیت در انسان موثر است. اخیرا ،در مطالعهای به صورت تصادفی در اسبهای بزرگسال مبتلا به کولیت، با ساکارومایسس بولاردی، شدت و طول مدت اسهال کاهش یافت 11. استفاده پروبیوتیکها در کره اسبها خصوصا کره اسبهای کوچکتر از 24 ساعت به دلیل احتمال انتقال قارچی و باکتری بیماریزا باید با احتیاط انجام شود. استفاده از ساکارومایسس بولاردی به صورت قطعی در کره اسبها ارزیابی نشده است ، اما برخی دامپزشکان مانند من، از آن در کره اسبهای بزرگتر از یک هفته و مبتلابه اسهال ، با دوز of 5 × 109 CFU PO q12h.2 استفاده کردهاند.

 

 

پیشگیری و مدیریت عمومی

کره اسبهای مبتلا به اسهال باید از مادیان و کره اسبهای سالم جدا شوند. رعایت بهداشت برای مثال شست و شوی پا و پوشیدن لباسهای محافظ مثل دستکش، لباسهای یکبار مصرف و بارانی و روپوش ضروری است. ارگانیسمهای کلستریدیا و سالمونلا پاتوژنهای انسانی نیز هستند. بنابراین شست و شوی دست با صابون آنتی باکتریال، یا استفاده از ضد عفونی کنندههای الکلی دست برای افرادی که با کره اسبهای مبتلا به اسهال در تماس هستند، مورد نیاز است. ضدعفونی کنندهها با خواص و طیف های ضد میکروبی مختلف وجود دارند. با این حال سفید کننده یا هیپوکلریت رقت سفید کننده خانگی توصیه شده با نسبت 1 به 10 دارای طیف گسترده ای از فعالیت های ضد میکروبی است. سفید کننده با مواد آلی غیرفعال میشود در نتیجه در برابر روتاویروسها موثر نیست. سفید کننده ،در دسترس ترین ماده ضد عفونی کننده sporicidal است، و استفاده از آن در شیوع کولیتهای کلستریدیایی باید در نظر گرفته شود پس از تمیز کردن یا حذف مواد آلی .ضد عفونی کنندههای فنولیک فعالیت ضدمیگروبی وسیعی در برابر باکتریها ، ویروسها روتاویروس و قارچها دارند .

ترکیبهای فنولیک در حضور مواد آلی فعال هستند اما sporicidal نیستند .پراکسی ژنها، ضدعفونی کننده-های جدیدتری هستند که در برابر طیف گستردهای از ارگانیسمها فعال هستند و با مواد آلی غیر فعال نمی-شوند .براساس تولید کنندههای Virkon S DuPont، ترکیبات پراکسی ژن در برابر روتاویروسهای گاوی و اسپورهای کلستریدیایی موثرند.

پیشگیری از شیوع بیماریهای روتاویروسی شامل استفاده از واکسن های روتاویروسی در طول بارداری است

ماه های 8، 9 و 10. برای جلوگیری از انتروکولیتهای کلستریدیایی استفاده از مترونیدازول  در کره اسب-های تازه به دنیا آمده برای 2 هفته، ساکارومایسس بولاردی و دی تری اکتاهدرال اسمکتیت توصیه شده است. با این حال پیشگیری و استفاده گسترده از مترونیدازول در اسب ها بدون نگرانی نیست درمان با مترونیدازول، اسبها را مستعد به تکثیر سویههای کلستریدیوم دیفیسیل مقاوم به مترونیدازول میکند استفاده از ضد سموم کلستریدیوم پرفرینجنس نوع های C و D در کره اسب های کوچکتر از 6 ساعت درمزرعهای با سابقه اسهال کلستریدیوم پرفرینجنس توصیه شده است. توصیههای زیادی نیز شامل واکسیناسیون مادیان باردار با توکسوئیدهای کلستریدیوم پرفرینجنس  C و  D شده است، اما ایمنی و اثر بخشی آن نامعلوم است.

 

نتیجه گیری

مدیریت درمانی کره اسبهای مبتلا به اسهال وابسته به شدت اسهال و علائم کلینیکی می باشد. کره اسب های با اسهال خفیف و از طرف دیگر معاینه بالینی نرمال، با اقدامات بهداشتی مناسب و نظارت دقیق بر علائم بالینی میتواند مدیریت شود. استفاده از بیموس سوبسیلات، کائولین/ پکتین، سوکرالفات، دی تری اکتا هدرال اسمتیت و ساکارومایسس بولاردی میتواند در این موارد مفید باشد. در کره اسب های مبتلا به اسهال خفیف که نیاز به درمان پزشکی گسترده ندارند، آزمایشهای تشخیص عفونت و مسری بودن پاتوژنها در شیوع بیماری-های عفونی و جلوگیری از اسهال می تواند مفید باشد. برای کره اسبهای مبتلا به اسهال با علائم بالینی سپسیس و کاهش وزن بدن، بستری در بیمارستان و نظارت شدید و مکرر و درمان با مایعات مورد نیاز است .

 

 

 

 

 

 

جدول 1-  اسهال کره اسب: عوامل بیماری زا، آزمایشهای تشخیصی اختصاصی و درمان

 درمان  آزمایشهای تشخیصی  عامل بیماری زا
 مترونیدازول •            کشت بی هوازی مدفوع سویه های سمی و غیر سمی ،میتواند برای کشت سخت باشد، نیز به لولهای برای کشت بیهوازی دارد

•            آنالیز سموم ELISA ،PCR

 کلستریدیوم دیفیسیل
مترونیدازول و ضد سموم

D و Cکلستریدیوم پرفرینجنس نوع

 

•        کشت بی هوازی مدفوع نوع A و C شایع اند، نوع A

فلور نرمال، نوع C به طور رایج در اسب و کره اسب هایسالم شناسایی نشده است؛ نیاز به لولهای برای کشت بیهوازی دارد

•        آنالیز سموم ELISA برای تشخیص انتروتوکسین: نا شناخته است در این زمان

کلستریدیوم پرفرینجنس
تتراسایکلین اکسی تتراسایکلین یا  دوکسی سیکلینماکرولیدها و کلرامفنیکل هم مصرف  شدهاند •        تست PCR مدفوع نتایج منفی کاذب گزارش شده است

•        سرولوژی نتایج منفی کاذب گزارش شده است

لاوسونیا اینتراسلولاریس
Supportive •            میکروسکوپ الکترونی

•            ELISA یا آگلوتیناسیون لاتکس

 روتا ویروس
خواص ضد میکروبی وسیع الطیف ،اما در صورت امکان انتخاب آنتی-بیوتیکهای اختصاصی برای سویه-

های سالمونلا آمینو گلیکوزیدها جنتامایسین، آمیکاسین، نسل سوم سفالوسپورین سفیوفور در نمونههای مدفوع یا خون کشت  یافته

•            5 کشت مدفوع پی در پی نتایج برای انتخاب یک آنتی بیوتیک مناسب کمک میکند

•            آزمایش PCR

•            کشت خون نوزادان

 سویه های سالمونلا
 فنبندازول  تعداد تخمهای مدفوع یا تعداد لارو در مدفوع  استرانگل های کوچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2– درمان های رایج در اسهال کره اسب

 منابع  ملاحظات  دوز  درمان
5 آمیکاسین، آمینوگلیکوسید ترجیحی در کره اسب هاست، آما باید با احتیاط مصرف شود، نیم ساعت سطح پیک برای بدست آوردن اطمینان از سطح درمانی مناسب، و در صورت لزوم تنظیم دوز. نظارت بر مقادیر کلیوی برای مثال کراتینین، نیتروژن اوره-ای خون، بررسی 23 ساعته سطوح آمیکاسین قبل

از شروع دوز دوم

21–25 mg/kg IM or IV q24h

نظارت بر پیک و از طریق فهرست

 آمیکاسین
1 0.5–4 mL/kg PO q6–24h بیسموس سوبسیلات و آئولین/ پکتین
 5 و 8 4–10 mg/kg IM or IV q12h;

10 mg/kg IV q6h

 سفیفور سدیم
2 50 mL in 1 L of

fluid at a rate of 250 mL/hr up to 4 hr

and/or

50 mL PO once

ضد سموم کلستریدیوم

D  وCپرفرینجنس نوع

توصیه سازنده برای کره اسب-

های با بیماری  رودهای

 

3 tbsp 27.6 g in 30 mL of

water

؛ مصرف یک روز پس از رفع PO q6–12hعلائم بالینی قطع شود، اگر بهبود علائم بالینی وجود نداشت قطع شود

دی – تری – اکتاهدرالاسمکتیت پودربیواسپانج- عملکرد پلاتینیوم
7 10 mg/kg PO q12h  دوکسی سیکلین
10 mg/kg PO q24h for 5 days  فنبندازول
1 6000–9000 U/50-kg foal q3–8h  لاکتاز
 1، 2 و5 از آنجا که مترونیدازول میتواند سبب افسردگی شود ، monitor mentationخصوصا در دوزهای بالاتر

closely.

10–15 mg/kg PO q8–12h

15–25 mg/kg PO q6ha

20–25 mg/kg PO q12h

مثل قرص  خورد شدهای که  در آب معلق است

 مترونیدازول
1 4 mg/kg PO q24h برای کرهاسب

های کوچکتر از 4 هفته استفاده نشود

 امپرازول
7 6.6 mg/kg IV q12–24h  اکسی تتراسایکلین
1                                   – 20,000–40,000 IU/kg IV q6h  پنی سیلین پتاسیم
11                                 –

 

 

 در اسب های PO q12h 109 × 10بالغ، گزارشی برای کره اسب ها وجود ندارد؛استفاده از 109 ×5 واحد تشکیل دهنده کلنی  ساکارومایسس بولاردی
1                                   – 20 mg/kg PO q6h  سوکرالفات

 

 منابع

 1. Magdesian KG. Neonatal foal diarrhea. Vet Clin North Am 2005;21:295-.213
 2. MacKay RJ. Equine neonatal clostridiosis: treatment and prevention. Compend Contin Educ Pract Vet 2001;23:280-284.
 3. Tillotson K, Traub-Dargatz JL, Dickinson CE, et al. Population-based study of fecal shedding of Clostridium perfringens in broodmares and foals. JAVMA 2002;220:342-348.
 4. McGurrin MK, Vengust M, Arroyo LG, Baird JD. An outbreak of Lawsonia intracellularis infection in a standardbred herd in Ontario. Can Vet J 2007;48:927-930.
 5. Magdesian KG. Neonatal pharmacology and therapeutics. In: Current Therapy in Equine Medicine. 5th ed. St. Louis: Saunders; 2003:1-5.
 6. Magdesian KG, Dujowich M, Madigan JE, et al. Molecular characterization of Clostridium difficile isolates from horses in an intensive care unit and association of disease severity with strain type. JAVMA 2006;228:751-755.
 7. Sampieri S, Hinchcliff KW, Toribio RE. Tetracycline therapy of Lawsonia intracellularis enteropathy in foals. Equine Vet J 2006;38:89 92.
 8. Palmer JE. Fluid therapy in the neonate: not your mother’s fluid space. Vet Clin Equine 2004;20:63-75.
 9. Weese JS, Cote NM, deGannes RV. Evaluation of in vitro properties of di-tri-octahedral smectite on clostridial toxins. Equine Vet J 2003;35:638-.146
 10. Lawler JB, Hassel DM, Magnuson RJ, et al. Adsorptive effects of di-tri-octahedral smectite on Clostridium perfringens alpha, beta, and beta-2 exotoxins and equine colostral antibodies. Am J Vet Res 2008;69:233-.932
 11. Desrochers AM, Dolente BA, Roy MF, et al. Efficacy of Saccharomyces boulardii for treatment of horses with acute enterocolitis. JAVMA 2005;227:954-959

 

 

 

 

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *