نژادشناسی

نژادهای گربه

Abyssinian

American Bobtail

American Curl

American Shorthair

American Wirehair

Balinese

Birman

Bombay

British Shorthair

Burmese

Chartreux

Cornish Rex

Devon Rex

Exotic

Korat

LaPerm

Maine Coon

Manx

 

Oriental

Persian

Russian Blue

Selkirk Rex

 

Siamese

Siberian

Somali

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *