تشخیص و درمان

کراتيت عفونی – بيماری چشم قرمز 

کراتيت عفونی بيماری چشم قرمز 

Kerato conjonctivitis

عامل بيماری کراتيت عفونی يک باکتری  بنام مورکسالا بوويس میباشد.

طرز انتقال بيماری:

اين بيماري در فصول گرم و خشک شيوع بيـشتری دارد  قرار گرفتن چشم به مدت طـولانی در معـرض نـور خورشـيد، حضور مگسهای فراوان، تح ريکـات مکـانيکی ماننـد گـرد و  غبار از جمله عوامل مستعد کننده بـرای مورکـسلا بـوويس  میباشد.

انتقال ممکن است در اثر تمـاس مـستقيم گاوهـا بـا  يکديگر يا از طريق مگسها صورت بگيرد.

اين بيماری اکثرًا در گاوهـای کمـتر از ٢ سـال سـن  ديده مي شود . البته گاوهای مسن تر هـم مبـتلا مـیشـوند  ولی آثار درمانگاهی در گاوهای جوان بيـشتر بـروز مـیکند.

علائم بالينی:

ترس از نور، تـورم ملتحمـه، ترشـح مخـاطی و چرکـی فراوان از چشم و خيزدار شدن و کدر شدن قرنيـه پـس از  چند روز از جمله علائم مشخصه اين بيماري میباشد.

اولين علامت، ريزش آب از چشم و بسته  شـدن آن مـی باشد. در ابتدای بيماری فقـط پرخـونی ملتحمـه چـشم و ريزش اشک مشاهده می شود. خطوط بزرگ مرطوب از چـشم بـه طرف فک کشيده شده اند.

اگر بيماری در اين مرحله درمان نشود، اغلـب بـه طرف کراتيت و سپس زخـم شـدن قرنيـه پـيش مـی رود. درد خيلی شديد است و حيوان سرخو د را به طرف چشم مبتلا خـم میکندو لاغری و کاهش توليد ناشی از درد جلب توجه مـی کند.

گاهی فتق غشاء زيرين قرنيه توليد می شـود کـه در اثر پاره شدن اطاق قدامی چشم ، حيوان بينايی خـود را از دست میدهد.

پيشگيری:

جهت پيشگيری می بايـست بـا جمعيـت مگـس در فارمهـا مبارزه نمود. همچنين بايد از ايجاد گردو غبـار و قـرار گرفتن گوساله ها بـه مـدت طـولانی در برابـر نـور شـديد جلوگيری کرد.

درمان:

بيماری اغلب به شکل خطرناکی در يک گله گـسترش مـی يابد و بايد به طور مداوم مراقـب گاوهـايی کـه دچـار ريزش چشم میگردند باشيم.

استراتژی درمان به صورت زير است:

  • خارج کردن دام از مقابل تابش مستقيم وشديد نـور خورشيد و نگهدای دامها در محيط محدود و سايه
  • استفاده از پماد، پودر حاوی سولفاميدها و آنتـی بيوتيکهـــايی ماننـــد نئومايـــسين، تتراســـيکلين و کلرامفنيکل به مدت ۴ تا ۵ روز
  • اســتفاده از بــیحــس کننــده هــاي موضــعی ماننــد ليدوکائين و تتراکائين
  •  تجويز ويتامين A

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *